แม้แต่สมาชิก Freedom Caucus บางคนก็ยังแสดงความสับสน

ความคับข้องใจว่าเพื่อนร่วมงานของพวกเขามีผลกระทบต่อวันแร …