โลกกำลังค่อนข้างป่วยจริงๆและอยู่ในเขตอันตรายในระบบนิเวศเกือบทั้งหมด

โดยมีการศึกษากล่าว โลกได้ผลักดันขีดจำกัดความปลอดภัยที่ก …