การปฏิรูปแรงงาน/การศึกษา/เงินบำนาญ มุ่งสร้างความหวังให้กับเยาวชน

ประธาน Yoon Seok-yeol กล่าวว่า “นวัตกรรมจะประสบคว …