คุณครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็มได้เพียง 6 วัน 

      คุณครูโรงเรียนเอกชน   แห่งหนึ่งซึ่งสอนอยู่ในระดับ …